Hoʻoponopono

1- Wat is hoʻoponopono ?

Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier voor het realiseren van verzoening en vergeving. Als iemand fysiek of geestelijk ziek is, komt de familie bijeen om hoʻoponopono te doen. Vroeger werd dit geleid door een genezingspriester, ook wel kahuna genoemd.

Vandaag de dag wordt hoʻoponopono binnen een familie voorgezeten door een ouder familielid of wordt het vergevingsproces op individuele basis uitgevoerd.

In veel Polynesische culturen wordt aangenomen dat als een persoon zich fout gedraagt dit mentale, fysieke, emotionele of spirituele ziekte tot gevolg heeft. Sommigen geloven dat slecht gedrag afgestraft wordt door de goden of het goddelijke.

Of men denkt dat ongepast gedrag boosaardige goden aantrekt en weer anderen geloven dat het schuldgevoel over wangedrag ziekte veroorzaakt.

In de meeste gevallen  kunnen specifieke ontbindende en helende riten worden uitgevoerd als boetedoening voor dergelijke fouten en daardoor de zich opstapelende gevolgen te verminderen en de stroom van oorzaak en gevolg te stoppen.

De bewoners van de Vanuatu-eilanden in de Stille Zuidzee geloven dat ziekte meestal veroorzaakt wordt door (seksueel)wangedrag of woede. Ze gaan ervan uit dat als je twee of drie dagen kwaad bent, je ziek wordt. De remedie voor deze ziekte is schuldbekentenis.

Zowel de patiënt als een familielid kunnen schuld bekennen. Als niemand een fout bekent kan de patiënt overlijden. De mensen uit Vanuatu geloven dat geheimhouding de ziekte kracht geeft. Wanneer de fout wordt beleden, heeft deze niet langer macht over de persoon.

Uitgebreide Ho'oponopono leren ? Dompel je dan onder in deze methodes. Of download het boekje over Moderne Ho'oponopono...

2- Traditionele Ho’ponopono

"Hoʻoponopono" wordt in het Hawaiïaanse woordenboek omschreven als geestelijke reiniging: familiebijeenkomsten waarbij relaties worden geheeld door middel van:
  • Gebed
  • Discussie
  • Biecht
  • Berouw
  • Wederzijdse vergeving
Ho’oponopono is een woord wat uit meerdere delen bestaat. Ho’o betekent ‘iets in gang zetten of doen’, gevolgd door het woord pono, dat staat voor ‘goed of correctheid’. De verdubbeling ponopono betekent: rechtzetten, in orde brengen, opnieuw doen, herzien, herschikken, corrigeren, opruimen, schoonmaken, netjes maken.

Hoʻoponopono corrigeert, herstelt en onderhoudt goede relaties tussen familieleden en hun goden, god of de bron door naar de oorzaken en bronnen van problemen te gaan. Meestal wordt het proces geleid door het oudste familielid. Hij of zij roept de familie bij elkaar. Als de familie niet in staat is om een probleem op te lossen, wendt men zich tot een deskundige buitenstaander.

3- De methode

De methode begint met een gebed. Het probleem wordt omschreven en de misdragingen besproken. Van de familieleden wordt verwacht dat zij problemen oplossen door samen te werken en niet vast te houden aan de fout. Eerlijk en oprecht zijn is een voorwaarde voor het proces. Bij verstrengeling van emoties en kwetsingen kan er een of meer perioden van stilte en reflectie genomen worden. De gevoelens van allen worden erkend.

Dan volgt schuld bekentenis, berouw en vergeving. De verontschuldiging en vergeving moeten oprecht zijn, indien nodig na een bedenktijd. Alle aanwezigen worden losgesneden van de problemen , meestal door een gebed. Iedereen laat elkaar daarna weer los en vrij. Gezamenlijk sluit men het gebeuren af met een ceremonieel feest, genaamd waarbij vaak zeewier wordt gegeten, een symbool van de bevrijding.

4- Ho’ponopono in de 20e eeuw

Morrnah Simeona, een genezeres of kahuna la’au lapa’au begon in 1976 de traditionele hoʻoponopono van wederzijdse vergeving binnen de familie aan te passen aan de sociale realiteit van de moderne samenleving. Voor dit doel verbreedde zij het hoʻoponopono proces tot zowel een algemeen probleemoplossende methode als een psychologisch-spirituele zelfhulpmethode die individueel kan worden uitgevoerd.

Simeona's versie is beïnvloed door haar christelijk (protestants en katholiek) onderwijs en haar filosofische studies over India, China en Edgar Cayce. Net als bij de traditionele methode bevat haar ho’oponopono een openings- en slotgebed, wederzijdse erkenning van fouten, berouw, vergeving en herstel van relaties. In tegenstelling tot de oude traditie, ziet Morrnah problemen alleen als negatieve effecten van een oorzaak, ook wel Karma genoemd.

Alhoewel het ook bij de familieoudsten algemeen bekend was dat je zelf de schepper bent van je huidige levensomstandigheden door ‘dingen die we hebben meegenomen uit andere levens. Alles wat je doet en ervaart wordt opgeslagen in je eigen geheugen en ook wordt dit weerspiegeld in elk mens of object dat aanwezig was.

Omdat de wet van oorzaak en gevolg overheerst in al het leven en alles wat leeft, is het doel van haar methode vooral om zaken te bevrijden van ongelukkige, negatieve ervaringen uit zowel het huidige als vorige levens, en trauma's uit de 'geheugenbanken' te verwijderen.

Karmische gebondenheid belemmert de evolutie van de geest, zodat (karmische) reiniging een voorwaarde is voor het verruimen van bewustzijn. Door haar stapsgewijze proces zouden negatieve bindingen met mensen, plaatsen en voorwerpen worden gezuiverd en verbroken.

5- Morrnah Simeona methode

Er is een Goddelijke Schepper die altruïstische gebeden verhoort. Als de zin “En het is volbracht” gezegd wordt na een gebed, betekent dit dat het werk van de mens klaar is en God begint. 'Zelf Identiteit' is de staat van bewustzijn als de 3 zelven of aspecten van het bewustzijn (onderbewustzijn, waakbewustzijn en bovenbewustzijn) in balans zijn en verbonden met de goddelijke schepper.

In tegenstelling tot zelfzuchtige gebeden, bidt men bij altruïstische gebeden zoals hoʻoponopono ook voor de bevrijding van andere wezens en objecten, waardoor hoge vibraties van goddelijk niveau of de kosmos bereikt worden.

Vanaf dat niveau zou goddelijke energie of mana komen, die traumatische herinneringen van verkeerde acties bij alle betrokkenen, ongeacht waar zij zich bevinden, zou transmuteren tot zuiver licht, "allen worden bevrijd".

Door deze geestelijke transformatie zouden problemen hun kracht verliezen om zich op fysiek niveau verder uit te werken en kan genezing of het terugkeren van harmonie beginnen.

6- Dr Hew Len

Na het overlijden van Simeona in 1992, schreef haar vroegere student en administrateur Dr. Hew Len met Joe Vitale een boek genaamd Zero Limits waarin verwezen wordt naar Simeona’s hoʻoponopono leer.

Hew Len maakt er geen aanspraak op een kahuna te zijn. In tegenstelling tot Simeona’s leer komt het boek met het nieuwe idee dat de belangrijkste doelstelling van hoʻoponopono is om te komen tot ‘de staat van nul', waar we onbegrensde mogelijkheden zouden hebben, geen herinneringen, geen identiteit.

Om deze staat te bereiken die Hew Len 'Self-I-Dentity' noemt, moet men voortdurend dit mantra herhalen:
  • Het spijt me.
  • Vergeef me.
  • Ik hou van je.
  • Dank je wel.
Nieuwsgierig naar het toepassen van Ho'oponopono? Klik dan hier...

7- 100% Verantwoordelijkheid

Dit gaat over Hew Len’s idee van 100% verantwoordelijkheid, het nemen van verantwoordelijkheid voor alles wat er in je leven gebeurt. Als je volledige verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, dan is alles wat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of wat voor beleving dan ook, de 100% verantwoordelijkheid van jezelf omdat het zich voordoet in jouw leven. Een probleem doet zich namelijk alleen maar voor in onszelf. Als wij er niet zouden zijn, zou het probleem, onze ervaring en perceptie daarvan, ook niet bestaan.

Om onze werkelijkheid te veranderen, zouden we onszelf moeten veranderen. Totale verantwoordelijkheid omdat volgens Hew Len alles bestaat als een projectie vanuit de persoon zelf

In het uitgebreide artikel over Ho'oponopono gaan we dieper in op de technieken die je kunt gebruiken....
arrow_drop_up arrow_drop_down